Passend onderwijs VO Barneveld Veenendaal Passend onderwijs VO Barneveld Veenendaal
Iedere leerling een passende plek

Passend Onderwijs in Nederland

Nieuws: vacature orthopedagoog: zie rubriek 'Actueel' voor meer info. 

Ieder kind  verdient een passende onderwijsplek. Dat geldt in het bijzonder voor leerlingen die extra onderwijsondersteuning nodig hebben. Leraren, onderwijsondersteunend personeel, schoolleiders en schoolbesturen staan gezamenlijk voor de taak om dat waar te maken. Het samenwerkingsverband heeft daarin een grote verantwoordelijkheid en  gaat over alle vormen van (extra) onderwijsondersteuning die kunnen bijdragen aan een succesvolle schoolloopbaan.

We werken in de regio Barneveld, Veenendaal, Renswoude en Scherpenzeel. Onder het  Samenwerkingsverband 25-11 vallen acht scholen voor Voortgezet en Speciaal Onderwijs.
Scholen.

Allereerst hebben scholen een zorgplicht. Ouders hoeven niet meer zelf naar een geschikte school te zoeken. Zij kunnen hun kind  aanmelden bij de school die zij graag willen.
De school waar de leerling is aangemeld, moet dan kijken of een leerling extra ondersteuning nodig heeft. En zo ja: of de school die zelf  kan bieden. Dit doet de school op basis van het zogenaamde schoolondersteuningsprofiel. Daarin staat beschreven  welke speciale ondersteuning een school in huis heeft. Heeft de school zelf geen passende onderwijsplek? Dan  wordt in samenspraak met de ouders een plek gezocht op een andere school, bij voorkeur,  binnen het Samenwerkingsverband.
De Samenwerkingsverbanden krijgen daarmee een belangrijke taak: zorgen dat iedere leerling het onderwijs en de ondersteuning krijgt die hij nodig heeft, het liefst dicht bij huis. Als de basis- en extra onderwijsondersteuning  die het regulier onderwijs biedt onvoldoende is kan worden verwezen naar de bovenschoolse voorzieningen voor een (tijdelijk) arrangement passend onderwijs. Ook kan worden verwezen naar het voortgezet speciaal onderwijs cluster 3 en 4. 
Alle vormen van onderwijsondersteuning die de basisondersteuning overstijgen, zijn extra ondersteuning. We werken hiervoor met zogenaamde arrangementen.
Preventieve en licht curatieve interventies binnen de basisondersteuning die SWV breed zijn afgesproken, zijn verwoord in dit werkdocument. 


 

Arrangementen

In een arrangement staat  welke extra ondersteuning een leerling krijgt van een van de scholen van het Samenwerkingsverband. Een arrangement is ‘maatwerk’. Arrangementen kunnen dus van elkaar verschillen in intensiteit, kosten en duur. In ieder geval is een arrangement in principe tijdelijk. Er zijn twee soorten arrangementen: binnen de school en bovenschools.

Arrangementen binnen de school

Arrangementen passend onderwijs binnen de school worden verzorgd door  de school zelf. De scholen ontvangen daarvoor geld van het Samenwerkingsverband. Elke school beschrijft in zijn schoolondersteuningsprofiel welke arrangementen hij kan bieden. De school bepaalt zelf wie intern arrangementen passend onderwijs krijgen aangeboden.. Dit gebeurt via het zorgoverleg binnen de school.

Bovenschoolse arrangementen

Sommige leerlingen hebben ondersteuning nodig die de mogelijkheden van de school overstijgt. Bijvoorbeeld een combinatie van onderwijs en jeugdhulp. Deze leerlingen worden altijd aangemeld bij de Commissie Toewijzing en Plaatsing van het Samenwerkingsverband (een onderdeel van de Permenante Commissie Leerlingenzorg van het samenwerkingsverband) Zij komen in aanmerking voor een bovenschools arrangement.

Als de ondersteuning niet voldoende is

Als de basisondersteuning en de extra ondersteuning  in de bovenschoolse voorzieningen onvoldoende zijn om de ondersteuningsvraag van de leerling te kunnen beantwoorden, kan  in samenspraak met de school en de ouders overwogen worden  om  de leerling te plaatsen in het voortgezet speciaal onderwijs. Hiervoor is  een toelaatbaarheidsverklaring  van het  samenwerkingsverband nodig.  Deze toelaatbaarheidsverklaringen kunnen worden aangevraagd bij de Commissie Toewijzing en Plaatsing van het Samenwerkingsverband.


Ontwikkelingsperspectief

Voor leerlingen die meer nodig hebben dan de basisondersteuning, stelt de school een ontwikkelingsperspectief (OPP) op. Hierin staat wat de onderwijsbehoeften van de leerling zijn, welke ontwikkeling en uitstroom we verwachten en welke ondersteuning nodig is om dit ook daadwerkelijk te bereiken. Dit document wordt gemaakt in nauw overleg met de ouders. Het opstellen van een OPP is wettelijk verplicht. De school evalueert het document jaarlijks en stelt het bij als dat nodig is.